Call for Take Out: 281 : 564 : 406316. Tim cật nướng xã.............................................................. $4.99
​​(Grilled pig’s heart and kidney skewers with lemongrass)
17. Gan heo nướng sate...........................................................$3.99
(Grilled pig’s liver skewers with satay sauce)
18. Gan heo nướng dầu hào.....................................................$3.99
(Grilled pig’s liver  with oyster sauce)
19. Lưỡi bò nướng sate.............................................................$5.99
(Grilled beef tongue skewers with satay sauce)
20. Lưỡi bò nướng muối ớt........................................................$6.99
(Grilled beef tongue skewers with chili sauce)
21. Trứng cút nướng..................................................................$3.99 
(Grilled quail eggs skewers)
22. Đậu bắp nướng................................................................... $2.99
(Grilled okra skewers)
23. Khoai lang nướng.................................................................$2.99
(Grilled sweet potato (whole)
24. Bắp nướng...........................................................................$1.99
(Grilled corn on the cob)
25. Nấm nướng..........................................................................$2.99
(Grilled mushroom skewers)
26. Ốc hương nướng muối ớt.................................................... $6.99
(Grilled snails with chili salt)
27. Ốc hương nướng muối tiêu..................................................$6.99
(Grilled snails with salt and pepper)
28. Ốc hương nướng xã............................................................ $6.99
(Grilled snails with lemongrass)

GRILLED

01. Bò nướng xã..........................................................................$4.99
(Grilled beef skewers with lemongrass)
02. Bò nướng sate...................................................................... $4.99
(Grilled beef skewers with satay sauce)
03. Cá kèo nướng muối ớt .........................................................$4.99
(Grilled keo fish skewers with chili salt)
04. Cá kèo nướng nghệ..............................................................$4.99
(Grilled keo fish skewers with turmeric)
05. Cá trứng nướng muối ớt........................................................$4.99
(Grilled Capelin fish skewers with chili salt)
06. Hamachi Kama......................................................................$9.99
(Grilled Yellow Tail’s collar)
07. Cánh gà nướng xiên xã ớt.................................................... $3.99
(Grilled chicken wings skewers with lemongrass chili)
08. Cánh gà nướng xiên dầu hào................................................$3.99
(Grilled chicken wings skewers with oyster sauce)
09. Gà nướng xiên xã ớt..............................................................$3.99
(Grilled chicken breast skewers with chili & lemongrass)
10. Heo nướng xiên.....................................................................$3.99
(Grilled pork skewers)
11. Mực nướng muối ớt ............................................................. $5.99
(Grilled squid s
kewers with chili salt)
12. Mực nướng sate................................................................... $5.99
(Grilled squid skewers with satay sauce)
​13. Mực nướng Hàn Quốc...........................................................$8.99
14. Tôm nướng muối ớt ..............................................................$6.99
(Grilled shrimp skewers with chili salt)
15. Tôm nướng sate....................................................................$6.99
(Grilled shrimp skewers with satay sauce)